Stowarzyszenie  Przyjaciół  Kultury  "PERSIINA"
   Home      O nas
Adres:

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
"PERSIINA"


38-303 Kobylanka 207
woj.małopolskie

persiina@wp.pl


Kontakt:

18 353 04 69

504 851 697Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
„Persiina” w Kobylance


jest dobrowolnym, samorządnym,
niezależnym politycznie
i wyznaniowo zrzeszeniem z siedzibą
w Kobylance (woj.małopolskie).

Swoją działalność opiera na pracy społecznej
we współpracy z organizacjami młodzieżowymi,
jednostkami samorządu terytorialnego
i administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz społeczności wiejskich.

Celem statutowym
Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury
"Persiina" jest:


    1. Działalność kulturalna, edukacyjna i integracyjna na rzecz społeczności wiejskiej.
   
2. Obrona praw, reprezentowanie interesów
i działanie na rzecz poprawy sytuacji
społeczno – zawodowej mieszkańców
obszarów wiejskich.
   
3. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych.
   
4. Prowadzenie i organizowanie
różnych form aktywnego spędzania
wolnego czasu.
   
5. Kultywowanie tradycji regionalnej, organizacja uroczystości, spotkań towarzyskich,
wymiana doświadczeń.

6.  Współpraca z innymi organizacjami
o podobnym profilu działania
w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
"Persiina" realizuje swoje cele statutowe
w szczególności poprzez:

    1. Organizację imprez artystycznych
i rozrywkowych.
   
2. Organizację i uczestnictwo w imprezach  kulturalnych  i integracyjnych.
   
3. Organizację różnego rodzaju kursów, pokazów, szkoleń i prezentacji.
   
4. Organizację warsztatów i spotkań,
których celem jest wymiana doświadczeń
oraz propagowanie podnoszenia pozycji społeczności wiejskiej.
  
5. Podejmowanie inicjatyw i działań
mających na celu:   
      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
      przeciwdziałanie patologiom społecznym,
      propagowanie zdrowego trybu życia oraz
      zachowanie dziedzictwa kulturowego.
   
6. Inicjowanie i współdziałanie w rozwoju
i upowszechnianiu kultury wsi,
w zwiększaniu uczestnictwa ludności
wiejskiej w życiu kulturalnym,
w kultywowaniu folkloru,rękodzieła
i sztuki ludowej.
    
7. Przekazywanie swojej wiedzy,
doświadczeni i umiejętności
młodszej części społeczeństwa.
    
8. Nawiązywanie kontaktów i współpracy
z innymi stowarzyszeniami
realizującymi podobne cele.
  
9. Nawiązywanie kontaktów w celu
pozyskiwania źródeł finansowania,
gromadzenia środków finansowych i rzeczowych.